พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ [ให้ยุบสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
        และให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙]
        ดูรายละเอียด
     แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การยุบสภาผู้แทนราษฎร แล ะการกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
        [เหตุผลในการยุบสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ และกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
        เป็นการทั่วไป ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙]
        ดูรายละเอียด
     ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีจากการเลือกตั้ง
        แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
        ดูรายละเอียด
     ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันและเวลาลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลาง
        ดูรายละเอียด
     ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักฐานแสดงตนและการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
        (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙
        ดูรายละเอียด
     ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการพิจารณาการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
        (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
        ดูรายละเอียด
     พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๙ [๑๙ เมษายน ๒๕๔๙]
        ดูรายละเอียด
     ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร
        (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๙
        ดูรายละเอียด
     การลงคะแนนเลือกตั้ง โดยการใช้ตรายางประทับเครื่องหมาย ดูรายละเอียด
     ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งเรื่องการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต ดูรายละเอียด
     ถาม-ตอบปัญหาที่หน่วยงานของรัฐสอบถามการออกประกาศเกี่ยวกับสถานที่ปิดประกาศ
     ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ปี 2549 ดูรายละเอียด  
     วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.      ดูรายละเอียด
     วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ว.      ดูรายละเอียด 
     ยุบสภาผ่าทางตัน (รวม 12 ครั้ง)    ดูรายละเอียด 
     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เฉพาะมาตราที่อยู่ในความสนใจ        
                มาตรา 7     ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ...    ดูรายละเอียด 
                มาตรา 44    บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก อาวุธ ...  ดูรายละเอียด 
                มาตรา 65    บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใดๆ ...   ดูรายละเอียด 
                มาตรา 101  ภายใต้บังคับ มาตรา 119 (1) ในกรณีที่มีเหตุใดๆ ...  ดูรายละเอียด 
                มาตรา 159  ภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภา ...  
                                        ดูรายละเอียด  
                มาตรา 313  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะกระทำได้ก็แต่โดย หลักเกณฑ์และวิธีการ...   ดูรายละเอียด 
                มาตรา 328 (2)  การเลิกพรรคการเมือง ทั้งนี้ โดยมิให้นำเอาเหตุที่พรรค ...  ดูรายละเอียด 
     พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 หมวด6 การรักษาราชการแทน มาตรา 41..  ดูรายละเอียด
     บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2540 เกี่ยวกับกรณียุบสภา  ดูรายละเอียด
     พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตราที่ 65-69  ดูรายละเอียด
     พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.และ สว. พ.ศ. 2541 มาตราที่ 74  ดูรายละเอียด
 

     การนับระยะเวลาการใช้อำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์ตามมาตรา 71(2)  ดูรายละเอียด
     หลักและวิธีการตอบข้อร้องเรียนของหน่วยงาน ดูรายละเอียด
 

 

 
« มกราคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

    
 
 
ข่าวหนังสือพิมพ์
  กรุงเทพธุรกิจ
  คม ชัด ลึก
  บ้านเมือง
  The Nation
  ข่าวสด
  ฐานเศรษฐกิจ
  บางกอก โพสต์
  ประชาชาติธุรกิจ
  สยามกีฬ
  โพสต์ทูเดย์
 

ไทยโพสต์