กำหนดวิธีการพิจารณาแบ่งแยกทรัพย์สิน ทุน ทุนสำรอง หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดชอบของสหกรณ์

        (ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ วันที่ 10 ต.ค. 43) ดูรายละเอียด

     การสอบบัญชีสหกรณ์ที่ควบเข้ากัน พ.ศ. 2544 (ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.ย. 44)

         ดูรายละเอียด

     วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการควบสหกรณ์ พ.ศ. 2544 (คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

         ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.ย. 44)  ดูรายละเอียด

     วิธีการปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแยกสหกรณ์ พ.ศ. 2544 (คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

         ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.ย. 44) ดูรายละเอียด

    แนวปฎิบัติในการเสนอเรื่องต่อนายทะเบียนสหกรณ์ให้พิจารณาเลิกสหกรณ์     (ดูรายละเอียด)
     การบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ.2542     ( ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์) ดูรายละเอียด
     การสอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2542      ( ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์)  ดูรายละเอียด
     จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ลว.18 มิ.ย. 2542)  ดูรายละเอียด

     วิธีพิจารณาจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และการอุทธรณ์ พ.ศ. 2545(ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

         ลว 28 พ.ย 2545)  ดูรายละเอียด

     การเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2544 (ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ลว 28 พ.ย. 2545)

         ดูรายละเอียด

     หลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2546

         (ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลว 12 พ.ค. 2546)  ดูรายละเอียด

     หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน(ประกาศอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

         ลว 20 มิ.ย. 2544)  ดูรายละเอียด

     ลักษณะข้อบกพร่องที่ใช้ประกอบการพิจารณาจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์(ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

         ลว 28 พ.ย. 2545)  ดูรายละเอียด

     คุณสมบัติของผู้ชำนาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์(ประกาศอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลว 20 มิ.ย .2455)  

         ดูรายละเอียด

     การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน และวิธีปฏิบัติ (หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

         ที่ กษ. 0409/ว.537 ลว 12 พ.ย. 2542)  ดูรายละเอียด 
     ความหมายของคำว่า กำไรสุทธิ  ดูรายละเอียด
     ความหมายของคำว่า ขาดทุน  ดูรายละเอียด 

การแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ (ระเบียบ กตส.)  ดูรายละเอียด

     แบบบันทึกรายงานต่าง ๆ แบบหนังสือเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ และแบบบันทึกข้อเท็จจริง ดูรายละเอียด

     ประมวลคำสั่ง ระเบียบ คำแนะนำและหนังสือเวียนต่างๆ    ดูรายละเอียด
     ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ถือปฏิบัติในเรื่องการรับเงินฝาก
         จากสหกรณ์อื่น ลว 19 พ.ค. 2547 ดูรายละเอียด
     ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยวงเงินกู้ยืมหรือคำประกันสหกรณ์ ลว 19 พ.ค. 2547    ดูรายละเอียด
         (ยกเลิก โดยคำสั่ง นทส. ที่ 1115/2547)
    คำสั่ง นายทะเบียนสหกรณ์  ที่ 1115/2547  ดูรายละเอียด
     ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยสินทรัพย์ที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับบริจาคหรืออุดหนุน พ.ศ. 2547  
     ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตัดเงินสดขาดบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2546 ดูรายละเอียด
     ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตัดจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ์และ
         กลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2546       ดูรายละเอียด
     ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544  
     ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ดูรายละเอียด
     ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ดูรายละเอียด
     ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการรายงานและการสั่งการให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน
         การบัญชี พ.ศ.2547 ดูรายละเอียด  
     คำเเนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องขอบเขตการออกคำสั่งตามมาตรา 22แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
         ที่ได้มอบอำนาจตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์   ดูรายละเอียด
    ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์   การรายงานและการสั่งการให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง
      เกี่ยวกับการเงินการบัญชี  ฉบับที่ 2 ปี 2554   

      ดูรายละเอียด   ส่วนที่ 1 / ส่วนที่ 2 / ส่วนที่ 3

     ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องกำหนดอัตราเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วของกลุ่มเกษตรกร ดูรายละเอียด
     ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องอัตราเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว ในกรณีเลิกสหกรณ์ ดูรายละเอียด
    กฎหมายนายทะเบียนสหกรณ์   ดูรายละเอียด 
    ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำการควบคุมภายในและ
      รักษาความปลอดภัย    ดูรายละเอียด     

    คู่มือปฏิบัติงานระบบงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์สำหรับผู้สอบบัญชีภาคเอกชน (ดูรายละเอียด)

    หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่   กษ 0404/ว.50   ลงวันที่ 4 กันยายน 2551   เรื่อง   ขั้นตอนในการ

          ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี  (ดูรายละเอียด)

 
                                             
 
« พฤษภาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

    
 
 
ข่าวหนังสือพิมพ์
  กรุงเทพธุรกิจ
  คม ชัด ลึก
  บ้านเมือง
  The Nation
  ข่าวสด
  ฐานเศรษฐกิจ
  บางกอก โพสต์
  ประชาชาติธุรกิจ
  สยามกีฬ
  โพสต์ทูเดย์
 

ไทยโพสต์