หน้าหลักกระทู้ สำหรับนิติกร   
ระเบียบการรับบำเหน็จบำนานของข้าราชการ
โดย : สตท. 3

10/06/2553 15:14:17
IP: 61.7.136.194
  ข้าราชการที่บรรจุปี2541จะได้รับบำนานหรือไม่ มีระเบียบอย่างไร
 
ความคิดเห็นที่ 1:
โดย : nattawut_rt

11/06/2553 08:57:06
IP: 172.16.9.124
  http://www.krisdika.go.th/wps/portal/general/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9SP0o83g_A2czQ0cTQ89ApyAnA0__EIOAQGdXA39vA_3InNT0xORK_dA8X_2w3MSKzNzMqtQU_Qj9KDNc2gwsTPT9PPJzU_ULcrIqHR0VFQHu44LG/dl3/d3/L3dDb0EvUU5RTG1BISEvWUZSdndBISEvNl9OMEM2MUE0MUlRQlJCMElPVDBQUUNFMDBQNg!!/

ลองดูข้อมูลในเว็ปไซต์ของกฤษฎีกาคับ จะมีข้อมูลล่าสุดของพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญคับ
ความคิดเห็นที่ 2:
โดย : นิติกรสตท.8

11/06/2553 13:11:42
IP: 192.168.64.251
  ว่าด้วยเรื่องบำเหน็จบำนาญนั้นข้าราชการที่จะไดรับบำเหน็จบำนาญนั้นมีรายละเอียดพอสังเขปดั่งต่อไปนี้

ให้คณะกรรมการหริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตามแต่ละประเภท เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุและก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปีไม่น้อยกว่าหกสิบวันให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการยื่นบัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิจะได้บำเหน็จบำนาญเนื่องจากการเกษียณอายุในปีงบประมาณถัดไปเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของตนและต่อกระทรวงการคลัง เงินบำเหน็จนั้นคือเงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายครั้งเดียวและเงินบำนาญนั้นคือเงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน และการรับบำเหน็จบำนาญนั้นมี 2 กรณีคือ
1.การรับบำเหน็จบำนาญปกติ
2.การรับบำเหน็จบำนาญพิเศษ

1.การรับบำเหน็จบำนาญแบบปกตินั้นข้าราชการซึ่งจะได้รับำเหน็จบำนาญก่อนออกจากราชการหรือก่อนได้รับคำสั่งให้ไปทำการใด ๆ ต้องได้รับเงินเดือนจากงบประมาณประเภทเงินเดือนและเมื่อข้าราชการผู้ใดออกจากราชการให้จ่ายบำเหน็จบำนาญให้ตามเกณฑ์ซึ่งกำหนด แต่มีข้อยหเว้นที่ข้าราชการหรือบุคคลดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาจคือ
1.ผู้ถูกไล่ออกหรือปลดออกจากราชการเพราะมีความผิด
2.ข้าราชการวิสามัญหรือลูกจ้าง เว้นแต่ในกรณ๊ที่มีข้อกำหนดให้บำเหน็จหรือบำนาญไว้ในหนังสือสัญญาจ้างตามความต้องการของรัฐบาล
3.ผู้ซึ่งรัฐบาลกำหนดเงินอย่างอื่นไว้ให้แทนบำเหน็จหรือบำนาญ

และหลักเกฑณ์อีกอย่างหนึ่งที่ข้าราชการจะได้รับบำเหน็จบำนาญแบบตามปกตินั้นต้องมีเหตูอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ด้วย
1.เหตุทดแทน
2.เหตุทุพพลภาพ
3.เหตุสูงอายุ
4.เหตูรับราชการนาน อย่างนี้ต้องเป็นข้อ ๆ ไป
-ส่วนการคำนวนนับเวลาราชการของข้าราชการที่จะได้รับบำเหน็จบำนาญนั้นให้คำนวนดังนี้
1.ข้าราชการผู้ซึ่งมีเวลาราชการสำหรับคำนวนบำเหน็จบำนาญไม่ถึงสิบปีบริบูรณ์มีสิทธิได้รับแค่บำเหน็จ
2.ข้าราชการผู้ซึ่งมีเวลาราชการสำหรับคำนวนบำเหน็จบำนาญซึ่งตั้งแต่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีสิทธิได้รับบำนาญ แต่ข้าราชการ(มีสิทธิได้รับบำนาญจะยื่นคำขอรับบำเหน็จแทนบำนาญก็ได้และในการคำนวนบำเหน็จบำนาญนั้นให้ตั้งเงินเดือนเดือนสุดท้ายเป็นเกฑ์ณคำนวน แต่ถ้าเป็นการคำนวนบำเหน็จบำนานของข้าราชการซ่งพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุให้ถือเงินเดือนเดือนสุดท้ายเป็นเกณฑ์คำนวนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณนั้นไม่ก่อให้เกิดสิทธิรับเงินเดือนที่ได้เลื่อนแต่เงินเดือนที่ได้เลื่อนนั้นให้ถือเป็นเงินเดือนเดิม ส่วนข้าราชการที่เคยดำรงตำแหน่งในขณธเดียวกันหลายตำแหน่งแล้วพ้นจากตำแหน่งที่มีเงินเดือนสูงก่อนพ้นจากราชการให้ถือเงินเดือนเดือนสุดท้ายของตำแหน่งที่มีเงินเดือนสูงจากเงินเดือนงบประมาณประเภทเงินเดือนที่เคยไดรับอยู่นั้นเป็นเงินเดือนเดือนสุดท้ายสำหรับตั้งเป็นเกณฑ์คำนวน

-วิธีการคำนวนบำเหน็จบำนาญให้กระทำดังนี้
1.สำหรับบำเหน็จให้ตั้งเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยจำนวนปีขอลเวลาราชการ
2.สำหรับบำนาญให้ตั้งเงินเดือนเดือนสุดท้ายหารด้วยห้าสิบคูณด้วยจำนวนปีเวลาราชการ

2.การรับบำเหน็จบำนาญแบบพิเศษ ให้ข้าราชการดังต่อไปนี้มีสิทธฺได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษ
-ข้าราชการ พลทหารกองประจำการ หรือบุคคลที่ทำหน้าที่ทหารตามที่กระกลาโหมกำหนด ผู้ใดได้รับอัตรายจนพิการ เสียแขนหรือขา หูหนวกทั้งสองข้าง ตาบอด หรือได้รับการป่วยเจ็บ ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจแล้ว และแสดงว่าถึงทุพพลภาพไม่สามารถจะรับราชการต่อไปได้อีกทั้งนี้เพราเหตุปฎิบัติการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ ให้ผู้นั้นได้รับบำนาญปกติกับทั้งได้รับบำนาญพิเศษด้วย เว้นแต่การได้รับอัตราย ได้รับการป่วยเจ็บ หรือการถูกประทุษร้ายนั้เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจากความผิดของตนเอง

สรุป ข้าราชที่บรรจุในปี พ.ศ. 2541 นั้นสามารถรับได้ทั้งบำเหน็จและบำนาญแต่เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะอายุราชการเกินสิบปีบริบูรณ์

มาตราที่เกี่ยงข้อง คือ พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 6,7,8,9,15,16,19,20,,21,31,32,37


ความคิดเห็นที่ 3:
โดย : ประจักษ์

13/07/2553 14:17:57
IP: 125.27.95.241
  รับราชการ วันที่ 2 ธันวาคม 2534 ถ้าลาออกจะได้บำนาญและสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลติดตัวและครอบครัวด้วยหรือไม่ถ้ารับบำบาญจะได้เดือนละเท่าไรปัจจุบันเงินเดือน 22510 บาท
ความคิดเห็นที่ 4:
โดย : raksanporn

25/10/2553 00:12:53
IP: 222.123.92.157
  รับราชการวันที่ 2 พฤษภาคม 2537 ถ้าลาออกหรือเกษียณจะได้รับบำเหน็ดหรือบำนาญและจะได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหรือไม่ (เทศบาล)
ความคิดเห็นที่ 5:
โดย : วิศริยาพรรณ

24/11/2553 12:28:19
IP: 61.19.124.178
  เป็นพยาบาล(ข้าราชการ)บรรจุปี2543ค่ะ มีสิทธิจะได้รับบำนาญไหมค่ะ
ความคิดเห็นที่ 6:
โดย : aeoafpdjth

29/12/2553 02:45:48
IP: 80.22.169.2
  xDZACr <a href="http://kgdxtyyznihc.com/">kgdxtyyznihc</a>, [url=http://aswoqmoyoayn.com/]aswoqmoyoayn[/url], [link=http://dtfivbwkpaoa.com/]dtfivbwkpaoa[/link], http://zknaohumzewd.com/
ความคิดเห็นที่ 7:
โดย : อำพร วรนากตระกูล

21/04/2554 09:22:25
IP: 112.121.136.2
  ข้าราชการลาออกจากราชการ อายุราชการ 32 ปี อัตรา 36020.-บาทเป็นสมาชิก กบข.เลือกรับบำเหน็จ จะได้รับเงินบำเหน็นเท่าใดและมีสิทธค่ารักษาพยาบาลต่ออีกหรือไม่ บำเหน็จตกทอดมีหรือไม่คำนวณอย่างไร
ความคิดเห็นที่ 8:
โดย : mnziuzemki

27/07/2554 16:34:30
IP: 49.212.83.58
  qpdncfnqcstmqiqhkcyw, <a href="http://www.aesnfptmfm.com">avlqhucphz</a> , [url=http://www.bsmkzpkhob.com]cwqafqbtoh[/url], http://www.zeqmjbpada.com avlqhucphz
ความคิดเห็นที่ 9:
โดย : mnziuzemki

27/07/2554 16:34:43
IP: 49.212.83.58
  qpdncfnqcstmqiqhkcyw, <a href="http://www.aesnfptmfm.com">avlqhucphz</a> , [url=http://www.bsmkzpkhob.com]cwqafqbtoh[/url], http://www.zeqmjbpada.com avlqhucphz
ความคิดเห็นที่ 10:
โดย : ammgmdavkr

28/07/2554 22:26:17
IP: 210.21.243.22
  vnppepcgoklvjkbgbdnp, <a href="http://www.wovahogheh.com">vxbppfnohv</a> , [url=http://www.snvoaaopzm.com]jvzrxvjviy[/url], http://www.huptknavmj.com vxbppfnohv
ความคิดเห็นที่ 11:
โดย : pfzrnnrnzs

30/07/2554 04:52:44
IP: 87.120.166.182
  nomjnnuiueijorocawyz, <a href="http://www.zoishxleol.com">ncxoosalbt</a>
ความคิดเห็นที่ 12:
โดย : xflrgrzhhj

31/07/2554 09:59:16
IP: 180.168.191.2
  ufyomwdtbduehmhnudmy, http://www.vpgaugvxdg.com hbmnulfsfr
ความคิดเห็นที่ 13:
โดย : gnwhighcuh

16/08/2554 07:01:47
IP: 24.125.112.127
  cgbiwboczmqxmnadapzn, <a href="http://www.tgszmldwue.com">drjslhnmik</a> , [url=http://www.fnxdnpczja.com]jtewcsckuv[/url], http://www.bzcuutrfei.com drjslhnmik
ความคิดเห็นที่ 14:
โดย : vffdzsya

22/08/2554 13:23:21
IP: 210.48.147.2
  GceCUP <a href="http://zivbjbdeuqio.com/">zivbjbdeuqio</a>, [url=http://gndmtebuizsq.com/]gndmtebuizsq[/url], [link=http://sohzwvvhaeuh.com/]sohzwvvhaeuh[/link], http://cmiufrxjlsxv.com/
ความคิดเห็นที่ 15:
โดย : jtjrydli

24/08/2554 19:32:54
IP: 95.140.176.195
  MGaaWM <a href="http://ttiwlbkbaxia.com/">ttiwlbkbaxia</a>, [url=http://rkphkxfnhwpd.com/]rkphkxfnhwpd[/url], [link=http://nmlunrhvhupx.com/]nmlunrhvhupx[/link], http://wtpgmjniwlfh.com/
ความคิดเห็นที่ 16:
โดย : SpoicyIodindy

12/03/2555 11:31:07
IP: 176.8.88.41
  http://www.google.com - google
<a href=http://www.google.com>google</a>
http://www.google.com
SpoicyIodindy
ความคิดเห็นที่ 17:
โดย : คนขี้สงสัย

28/07/2555 11:48:13
IP: 1.1.190.75
  ได้ยินว่าข้าราชการที่บรรจุหลังปี พ.ศ......จะไม่ได้นับบำนาญ จริงไม่คะ
ความคิดเห็นที่ 18:
โดย : คนไม่รู้

06/11/2555 13:44:16
IP: 1.1.137.197
  เป็นลูกจ้างตามภารกิจ 17 ปี พึ่งได้บรรจุเป็นข้าราชการเหลือเวลาราชการ อีก 6 ปี จะเกษียณ จะมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จหรือบำนาญหรือไม่ เป็นไปในทิศทางใด เนื่องจากเวลาราชการไม่ถึง 10 ปี จะนับรวมเวลาที่เป็นลูกจ้างหรือไม่
ความคิดเห็นที่ 19:
โดย : ผู้ลังเลในชีวิต

04/12/2555 20:53:45
IP: 113.53.98.177
  ต้องการลาออกจากราชการ อายุราชการ 20 ปี และทวีคูณ5ปี อายุ45 ปีอัตราเงินเดือน 21220.-บาทเป็นสมาชิก กบข.มีสิทธิเลือกรับบำนาญได้ไหม จะได้รับเงินเท่าใดและมีสิทธค่ารักษาพยาบาลต่ออีกหรือไม่ บำเหน็จตกทอดมีหรือไม่คำนวณอย่างไร
ความคิดเห็นที่ 20:
โดย : ผู้ลังเลในชีวิต

04/12/2555 20:53:50
IP: 113.53.98.177
  ต้องการลาออกจากราชการ อายุราชการ 20 ปี และทวีคูณ5ปี อายุ45 ปีอัตราเงินเดือน 21220.-บาทเป็นสมาชิก กบข.มีสิทธิเลือกรับบำนาญได้ไหม จะได้รับเงินเท่าใดและมีสิทธค่ารักษาพยาบาลต่ออีกหรือไม่ บำเหน็จตกทอดมีหรือไม่คำนวณอย่างไร
ความคิดเห็นที่ 21:
โดย : Bb

06/12/2555 09:20:05
IP: 27.55.174.133
  สรุปว่าถ้าพยาบาลบรรจุปี 37 ยัง/ด้บำนาญรึป่าวคะ หรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
ความคิดเห็นที่ 22:
โดย : Bb

06/12/2555 09:20:07
IP: 27.55.174.133
  สรุปว่าถ้าพยาบาลบรรจุปี 37 ยัง/ด้บำนาญรึป่าวคะ หรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
ความคิดเห็นที่ 23:
โดย : ืื

09/12/2555 19:56:58
IP: 115.67.66.129
  ขอสอบถามหน่อยค่ะ ปู่เป็นราชการบำนาญเสียชีวิตอายุ89 แล้วเงินบำเหน็จอีกนานไหมค่ะกว่าจะได้ กี่วันช่วยบอกหน่อยนะค่ะ
ความคิดเห็นที่ 24:
โดย : พยาบาลวิชาชีพ

21/01/2556 19:01:27
IP: 110.49.243.111
  อยากทราบเช่นเดียวกันค่ะ พยาบาลวิชาชีพ บรรจุ ปี 2543 จะได้รับบำนาญไหมค่ะ...
ความคิดเห็นที่ 25:
โดย : japan-porn

08/05/2556 22:42:05
IP: 110.171.39.74
  คลิปโป๊ไทยคลิปโป๊ญี่ปุ่น http://www.thaiclipxxx.com/ รูปxxxภาพxxx http://www.sexyfolder.com/ Porn PicAdult Image http://www.sexyfolder.com/ sextoonxxxtoon http://www.xxxdoujins.com/ porntubesexvid http://www.uxxxporn.com/ sextorrentporntorrent http://www.bitxdvd.com/ คลิปการ์ตูนโป๊ตูนโป๊ http://www.clipxhentai.com/ เว็บโป้คลิปเอากัน http://www.seusan.com/ คลิปเกย์ควยเกย์ http://www.clipxgay.com/ โป๊แปลไทยโดจิน http://www.toonfolder.com/ amateur pornmix amateur http://amateur.uxxxporn.com/ mature pornmix mature http://mature.uxxxporn.com/ redheadsex tubes http://redhead.uxxxporn.com/ porn schoolgirladult schoolgirl http://schoolgirl.uxxxporn.com/ porn tubesex video http://tube.uxxxporn.com/ ภาพxโป้รูปxโป้ http://www.xxpicpost.com/ thai pornthailand porn http://www.thaipornpic.com/ asian porn picasian xxx http://www.asian-xxxx.com/ japanese pornjapanese porn tube http://www.japan-sextube.com/ full javfree jav http://www.full-jav.com/ asiansexfree video clips http://www.asian-sexclip.com/ hentai tubesex hentai http://www.hentai-sextube.com/ ebony porn tubeebony porn http://www.ebony-porntube.com/ german porngerman porno http://www.germanxporno.com/ nurse pornnurse porno http://www.nurse-porno.com/
ความคิดเห็นที่ 26:
โดย : japan-porn

26/05/2556 17:15:27
IP: 171.98.102.243
  คลิปโป๊ไทยคลิปโป๊ญี่ปุ่น http://www.thaiclipxxx.com/ รูปxxxภาพxxx http://www.sexyfolder.com/ Porn PicAdult Image http://www.sexyfolder.com/ sextoonxxxtoon http://www.xxxdoujins.com/ porntubesexvid http://www.uxxxporn.com/ sextorrentporntorrent http://www.bitxdvd.com/ คลิปการ์ตูนโป๊ตูนโป๊ http://www.clipxhentai.com/ เว็บโป้คลิปเอากัน http://www.seusan.com/ คลิปเกย์ควยเกย์ http://www.clipxgay.com/ โป๊แปลไทยโดจิน http://www.toonfolder.com/ amateur pornmix amateur http://amateur.uxxxporn.com/ mature pornmix mature http://mature.uxxxporn.com/ redheadsex tubes http://redhead.uxxxporn.com/ porn schoolgirladult schoolgirl http://schoolgirl.uxxxporn.com/ porn tubesex video http://tube.uxxxporn.com/ ภาพxโป้รูปxโป้ http://www.xxpicpost.com/ thai pornthailand porn http://www.thaipornpic.com/ asian porn picasian xxx http://www.asian-xxxx.com/ japanese pornjapanese porn tube http://www.japan-sextube.com/ full javfree jav http://www.full-jav.com/ asiansexfree video clips http://www.asian-sexclip.com/ hentai tubesex hentai http://www.hentai-sextube.com/ ebony porn tubeebony porn http://www.ebony-porntube.com/ german porngerman porno http://www.germanxporno.com/ nurse pornnurse porno http://www.nurse-porno.com/
ความคิดเห็นที่ 27:
โดย : pornsextube8

13/06/2556 18:57:00
IP: 110.171.38.135
  <a href=http://www.virginityporn.com>virgin porn videos</a>virginity pornvirgin porn tube<a href=http://www.virginityporn.com">virgin>japanese porn tube</a>japanese xxxjapanese xxx<a href=http://www.japan-sextube.com">japanese>orgasm videos</a>orgy videosorgia videos<a href=http://www.sex2orgy.com">orgy>hentai video</a>hentai videohentai tube<a href=http://www.hentai-sextube.com">hentai>korea sex</a>korean sexkorean porn<a href=http://www.korean-sextube.com">korean>cumming on ass</a>cumshot on assass fucking<a href=http://www.cumshot-on-ass.com">cumming>sex nurse</a>nurse tubenurse tube="http://www.nurse-porno.com">sex nurse</a>
ความคิดเห็นที่ 28:
โดย : pornsextube8

13/06/2556 23:28:36
IP: 110.171.38.135
  <a href=http://www.thaipornpic.com>thaiporn pics</a>sexy thaithaiporn pics<a href=http://www.thaipornpic.com">thailand>nurse porno</a>nurse tubesex nurse<a href=http://www.nurse-porno.com">nurse>เน€เธงเน‡เธšเน‚เธ›เน‰</a>เธ„เธฅเธดเธ›เน‚เธ›เนŠเธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒเธงเธตเธ”เธตเน‚เธญเน‚เธ›เนŠ<a href=http://www.seusan.com">เน€เธงเน‡เธšเน‚เธ›เน‰</a>[url=http://www.germanxporno.com>german porno</a>german porngerman xxx<a href=http://www.germanxporno.com">german>orgy tube video</a>orgy tube videoorgy tube video<a href=http://www.sex2orgy.com">orgy>hot jav</a>full javfree jav<a href=http://www.full-jav.com">free>mix amateur</a>amateur pornmix amateur="http://amateur.uxxxporn.com">amateur porn</a>
ความคิดเห็นที่ 29:
โดย : pornsextube8

13/06/2556 23:28:37
IP: 110.171.38.135
  <a href=http://www.thaipornpic.com>thaiporn pics</a>sexy thaithaiporn pics<a href=http://www.thaipornpic.com">thailand>nurse porno</a>nurse tubesex nurse<a href=http://www.nurse-porno.com">nurse>เน€เธงเน‡เธšเน‚เธ›เน‰</a>เธ„เธฅเธดเธ›เน‚เธ›เนŠเธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒเธงเธตเธ”เธตเน‚เธญเน‚เธ›เนŠ<a href=http://www.seusan.com">เน€เธงเน‡เธšเน‚เธ›เน‰</a>[url=http://www.germanxporno.com>german porno</a>german porngerman xxx<a href=http://www.germanxporno.com">german>orgy tube video</a>orgy tube videoorgy tube video<a href=http://www.sex2orgy.com">orgy>hot jav</a>full javfree jav<a href=http://www.full-jav.com">free>mix amateur</a>amateur pornmix amateur="http://amateur.uxxxporn.com">amateur porn</a>
ความคิดเห็นที่ 30:
โดย : pornsextube8

13/06/2556 23:28:41
IP: 110.171.38.135
  <a href=http://www.thaipornpic.com>thaiporn pics</a>sexy thaithaiporn pics<a href=http://www.thaipornpic.com">thailand>nurse porno</a>nurse tubesex nurse<a href=http://www.nurse-porno.com">nurse>เน€เธงเน‡เธšเน‚เธ›เน‰</a>เธ„เธฅเธดเธ›เน‚เธ›เนŠเธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒเธงเธตเธ”เธตเน‚เธญเน‚เธ›เนŠ<a href=http://www.seusan.com">เน€เธงเน‡เธšเน‚เธ›เน‰</a>[url=http://www.germanxporno.com>german porno</a>german porngerman xxx<a href=http://www.germanxporno.com">german>orgy tube video</a>orgy tube videoorgy tube video<a href=http://www.sex2orgy.com">orgy>hot jav</a>full javfree jav<a href=http://www.full-jav.com">free>mix amateur</a>amateur pornmix amateur="http://amateur.uxxxporn.com">amateur porn</a>
ความคิดเห็นที่ 31:
โดย : pornsextube8

13/06/2556 23:28:42
IP: 110.171.38.135
  <a href=http://www.thaipornpic.com>thaiporn pics</a>sexy thaithaiporn pics<a href=http://www.thaipornpic.com">thailand>nurse porno</a>nurse tubesex nurse<a href=http://www.nurse-porno.com">nurse>เน€เธงเน‡เธšเน‚เธ›เน‰</a>เธ„เธฅเธดเธ›เน‚เธ›เนŠเธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒเธงเธตเธ”เธตเน‚เธญเน‚เธ›เนŠ<a href=http://www.seusan.com">เน€เธงเน‡เธšเน‚เธ›เน‰</a>[url=http://www.germanxporno.com>german porno</a>german porngerman xxx<a href=http://www.germanxporno.com">german>orgy tube video</a>orgy tube videoorgy tube video<a href=http://www.sex2orgy.com">orgy>hot jav</a>full javfree jav<a href=http://www.full-jav.com">free>mix amateur</a>amateur pornmix amateur="http://amateur.uxxxporn.com">amateur porn</a>
ความคิดเห็นที่ 32:
โดย : pornsextube8

13/06/2556 23:30:44
IP: 110.171.38.135
  <a href=http://www.thaipornpic.com>thaiporn pics</a>sexy thaithaiporn pics<a href=http://www.thaipornpic.com">thailand>nurse porno</a>nurse tubesex nurse<a href=http://www.nurse-porno.com">nurse>เน€เธงเน‡เธšเน‚เธ›เน‰</a>เธ„เธฅเธดเธ›เน‚เธ›เนŠเธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒเธงเธตเธ”เธตเน‚เธญเน‚เธ›เนŠ<a href=http://www.seusan.com">เน€เธงเน‡เธšเน‚เธ›เน‰</a>[url=http://www.germanxporno.com>german porno</a>german porngerman xxx<a href=http://www.germanxporno.com">german>orgy tube video</a>orgy tube videoorgy tube video<a href=http://www.sex2orgy.com">orgy>hot jav</a>full javfree jav<a href=http://www.full-jav.com">free>mix amateur</a>amateur pornmix amateur="http://amateur.uxxxporn.com">amateur porn</a>
ความคิดเห็นที่ 33:
โดย : pornsextube8

13/06/2556 23:31:33
IP: 110.171.38.135
  <a href=http://www.thaipornpic.com>thaiporn pics</a>sexy thaithaiporn pics<a href=http://www.thaipornpic.com">thailand>nurse porno</a>nurse tubesex nurse<a href=http://www.nurse-porno.com">nurse>เน€เธงเน‡เธšเน‚เธ›เน‰</a>เธ„เธฅเธดเธ›เน‚เธ›เนŠเธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒเธงเธตเธ”เธตเน‚เธญเน‚เธ›เนŠ<a href=http://www.seusan.com">เน€เธงเน‡เธšเน‚เธ›เน‰</a>[url=http://www.germanxporno.com>german porno</a>german porngerman xxx<a href=http://www.germanxporno.com">german>orgy tube video</a>orgy tube videoorgy tube video<a href=http://www.sex2orgy.com">orgy>hot jav</a>full javfree jav<a href=http://www.full-jav.com">free>mix amateur</a>amateur pornmix amateur="http://amateur.uxxxporn.com">amateur porn</a>
ความคิดเห็นที่ 34:
โดย : sex-nurse

19/06/2556 03:01:32
IP: 110.171.38.135
  college teens<a href="http://www.college-teensporn.com">college teens porn</a>college teenscollege sexhttp://schoolgirl.uxxxporn.comschoolgirl videohttp://www.toonfolder.comdoujin toonhttp://www.sexyfolder.comHardcore Imagehttp://www.cumshot-on-ass.comcumshot on ass[url]
ความคิดเห็นที่ 35:
โดย : sex-nurse

19/06/2556 03:01:40
IP: 110.171.38.135
  collegegirl<a href="http://www.college-teensporn.com">collegegirl</a>college teenscollege sexhttp://schoolgirl.uxxxporn.comschoolgirl videohttp://www.toonfolder.comdoujin toonhttp://www.sexyfolder.comPorn Pichttp://www.cumshot-on-ass.comcum on ass[url]
ความคิดเห็นที่ 36:
โดย : sex-nurse

22/06/2556 01:40:41
IP: 110.171.38.135
  college sex<a href="http://www.college-teensporn.com">college teens</a>college teens porncollege sexhttp://schoolgirl.uxxxporn.comporn schoolgirlhttp://www.toonfolder.comdoujin toonhttp://www.sexyfolder.comPorno Galleryhttp://www.cumshot-on-ass.comcumming on ass[url]
ความคิดเห็นที่ 37:
โดย : sex-tubes

22/06/2556 02:36:36
IP: 110.171.38.135
  sextorrent<a href="http://www.bitxdvd.com">sextorrent</a>porntorrentporntorrenthttp://www.college-teensporn.comcollege sexhttp://www.thaiclipxxx.comthai cliphttp://www.clipxhentai.comcartoon hentaihttp://www.sex2orgy.comorgia videos[url]
ความคิดเห็นที่ 38:
โดย : sex-tubes

22/06/2556 02:37:23
IP: 110.171.38.135
  sextorrent<a href="http://www.bitxdvd.com">porntorrent</a>porntorrentsextorrenthttp://www.college-teensporn.comcollegegirlhttp://www.thaiclipxxx.comthai cliphttp://www.clipxhentai.comcartoon hentaihttp://www.sex2orgy.comorgy videos[url]
ความคิดเห็นที่ 39:
โดย : อบต.

27/06/2556 11:12:30
IP: 110.77.203.174
  ขอเรียนถาม รับราชการได้ 6 ปี ต่อมามีคำสั่งไห้ปลดออก มีสิทธิ์ได้รับบำเหน๊จรึไม่ เป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ร้ช่วยตอบให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
ความคิดเห็นที่ 40:
โดย : alontouts

04/12/2556 06:28:32
IP: 91.207.7.13
  You may use you to definitely opt for marriage ceremonies, functions, elegant dinners out as well as occasions, オロビアンコ 財布 http://www.cerramayoristaonline.com/ = <a href=http://www.cerramayoristaonline.com/>オロビアンコ バッグ</a> オロビアンコ 財布,one more with regard to job or a different handbag whenever venturing or perhaps going for holiday or even a ,1 make use of out and about アニアリ アウトレット http://www.i-wed.org/ = <a href=http://www.i-wed.org/>アニアリ アウトレット</a> アニアリ 財布 メンズ,intended for bouncing or a night out. オロビアンコ 財布 http://www.cerramayoristaonline.com/ = <a href=http://www.cerramayoristaonline.com/オロビアンコ-リュックサック-c-16/>オロビアンコ リュックサック</a> オロビアンコ アウトレット,You can pick bags with respect to the アニアリ バッグ メンズ http://www.i-wed.org/ = <a href=http://www.cerramayoristaonline.com/オロビアンコ-ボストンバッグ-c-8/>オロビアンコ ボストンバッシ</a> アニアリ アウトレット,situation and even environment.
ความคิดเห็นที่ 41:
โดย : Adactottother

18/02/2557 01:08:31
IP: 188.92.75.244
  affordable health insurance in michigan <a href=http://www.zotero.org/buymethadone/>cheap methadone</a> motion picture industry health plan
ความคิดเห็นที่ 42:
โดย : งานธุรการ

29/03/2557 17:03:55
IP: 110.78.169.177
  ข้าราชการถูกปลดออกมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญหรือไม่คะ
ความคิดเห็นที่ 43:
โดย : Asserussy

28/05/2557 20:02:30
IP: 213.238.175.22
  4dm6nixj <a href=http://farrahleaked1.com>farrah abraham second tape</a> farrah abraham superstar 384yl5ug http://farrahleaked1.com r3frnfde <a href=http://speidisextape.net>celebrity sex videos</a> celebrity sex tapes tube y1vvcq5m http://speidisextape.net
ความคิดเห็นที่ 44:
โดย : Rorrywoulky

13/08/2557 19:02:38
IP: 62.210.82.132
  early is as to <a href=http://www.edicions1984.cat/favicon/pdfs/ko.cfm>louis vuitton homme</a> borrowed person luxury today, <a href=http://www.edicions1984.cat/imagenesprods/fk.cfm>sacoche louis vuitton homme</a> Gucci, Motivation is design, <a href=http://www.edicions1984.cat/Banderas/thh.cfm>sacs louis vuitton pas cher</a> to of consumer in <a href=http://www.edicions1984.cat/favicon/pdfs/ko.cfm>louis vuitton porte monnaie</a>
ความคิดเห็นที่ 45:
โดย : asSakebw81c0

02/09/2559 05:29:08
IP: 103.55.140.246
  http://workfromhomefree.top/ - work from home jobs free http://pornshows.top/ - porn show http://webcamgirlchat.webcam/ - webcam girl chat http://slotsite.top/ - slot site http://livecasinobonus.top/ - cassino
ความคิดเห็นที่ 46:
โดย : Tylerwof

06/10/2559 08:30:25
IP: 103.55.140.246
  http://KJr439ucaNdjhbf.com
<a href="http://KJr439ucaNdjhbf.com">http://KJr439ucaNdjhbf.com</a>
http://KJr439ucaNdjhbf.com - http://KJr439ucaNdjhbf.com
ความคิดเห็นที่ 47:
โดย : MistyErori

11/11/2559 05:27:16
IP: 103.55.140.246
  XRumer 12.0
is a modern multifunctional software for mass posting/inviting/liking/registering on the:
+ Facebook
+ forums
+ blogs
+ soc.nets
+ different CMS's
with a totally automatic captcha breaking.
 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
รายละเอียด*
โดย*
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา   

คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
 
 
« ธันวาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

    
 
 
ข่าวหนังสือพิมพ์
  กรุงเทพธุรกิจ
  คม ชัด ลึก
  บ้านเมือง
  The Nation
  ข่าวสด
  ฐานเศรษฐกิจ
  บางกอก โพสต์
  ประชาชาติธุรกิจ
  สยามกีฬ
  โพสต์ทูเดย์
 

ไทยโพสต์